Културните коридори на Югоизточна Европа

Правата на човека и културното наследство, 2009

Правата на човека и културното наследство, 2009

Конференцията "Правата на човека и културното наследства" се проведе под егидата на Националната комисия за ЮНЕСКО, с участието на Министерството на културата, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Асоциация за културен туризъм (организатор).

Конференцията е нова проява на научната мрежа Heritage: ESPRIT, която бе установена с реализирания през 2008 проект "Културно наследство: Образоване – Наука – Опазване – интегрирани в Туризма", селекциониран в конкурс на Министерство на образованието, младежта и науката, с водеща организация Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Конференцията се проведе на 27 ноември 2009 г. в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, по повод 60-годишнината на Всеобщата декларация за правата на човека, която бе чествана през 2008 година. Конференцията бе открита от от Ректора на УАСГ доц. д-р инж. Добрин Денев. Участниците бяха приветствани също и от зам. министъра по културата д-р Тодор Чобанов. Приветствено слово от името на Главния секретар на Националната комисия на ЮНЕСКО г-н Александър Савов бе представено от г-жа Виолета Цанкова.

Целта на Конференцията бе да постави серия от актуални практически въпроси, засягащи съдбата на културното наследство в България. Активно участие взеха и представители на мрежата за сътрудничество Heritage: ESPRIT. Презентациите и дискусиите подчертаха значението на Декларацията от Стокхолм на ИКОМОС (1998) във връзка с правото на човека върху културното наследство и Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство за обществото на Съвета на Европа (2005), която изтъква връзката между „правата върху културното наследство” и отговорностите на човека, общностите, институциите и държавите по отношение на наследството, както и необходимостта от цялостна политика за осигуряване на баланса между права и отговорности.

В първата част от Конференцията бяха представени разнообразни теми, засягащи различни аспекти на правата и отговорностите по отношение на културното наследство, със значение за практиката на законодателството и управлението в тази област у нас. Презентациите породиха плодотворна дискусия във втората част на Конференцията. В резултат участниците – експерти в разнообразни области, представители на различни институции и много студенти – приеха Заключителен документ на Конференцията, адресиран към централни и местни власти, институции и граждански сектор.