Културните коридори на Югоизточна Европа

Heritage: ESPRIT, 2007-2008

Heritage: ESPRIT, 2007-2008

Проектът Културно наследство: Образоване – Наука – Опазване – интегрирани в Туризма (Heritage: ESPRIT) е селекциониран в конкурс на Министерството на образованието и науката (2006) и реализиран през 2007 и 2008 г. от партньорите: Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национална художествена академия, Асоциация за културен туризъм и Български национален комитет на ИКОМОС. Той има за цел да осъществи обмен, взаимодействие и комуникация между различни сектори, свързани с културното наследство: наука, образование, опазване и културен туризъм, с активното участие на информационните технологии. Стремежът е да бъдат осъществени липсващи комуникации между тези сектори. За тази цел, в рамките на проекта е изградена отворена научно-образователна и експертна мрежа между партньори, подписали Меморандум за сътрудничество: Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национална художествена академия, Асоциация за културен туризъм, Български национален комитет на ИКОМОС, Археологически институт и музей към БАН, Институт по фолклор при БАН и Институт за анализи и оценки в туризма. Мрежата от партньори е подпомогната от: лятна школа за млади учени и специалисти; дебати в кръгла маса и изложба; интегриране в европейската мрежа от научно-образователни центрове по опазване на културното наследство, в духа на регионалните форуми на Югоизточна Европа във Варна (2005) и Опатия (2006). Усъвършенствана е технологичната платформа на мрежата: Мултимедийната лаборатория за културно наследство. Проучени и реализирани са серия от пилотни информационни продукти (дигитализирани паметници на културата, 3-D модели, пилотна територия за културен туризъм – Родопски културен ареал), като за целта са използвани ресурсите на участниците в проекта, включително потенциала на млади учени и студенти. Проектът осъществява публично разпространение на пилотните продукти чрез онлайн географски информационни системи в настоящия уебсайт. По този начин, резултатите от проекта директно могат да повлияят върху туристическия и образователния сектори, с роля за националния имидж и популярността на българските културни ценности като част от европейското наследство. Проектът е изцяло отворен за бъдещо развитие - продължават проучванията за нови форми на представяне и разпространение на знания за наследството.