Културните коридори на Югоизточна Европа

Пилотен регион – Асеновград

Пилотен регион – Асеновград

В рамките на локален културен маршрут Родопска Света гора – завършен културно-туристически продукт по програма PHARE BG 0102.03 Развитие на българския културен туризъм на Европейската комисия (2003), част от културния коридор Източен трансбалкански път – е разработен пилотен модел за представяне на културните и природни ценности, обектите на пътната и туристическата инфраструктури в интерактивен вид.