Културните коридори на Югоизточна Европа

Съвет на Европа

Европейска мрежа за наследство - HEREIN

Европейска мрежа за наследство - HEREIN

Проектът HEREIN (Европейска мрежа за наследство) се прилага с помощта на Съвета на Европа и на Европейския съюз, с цел да включи постепенно всички европейски страни в една обща информационна мрежа за наследството.  
През 1999 шест страни (Франция, Унгария, Ирландия, Норвегия, Испания и Великобритания) съзадават established HEREIN. През следващите години, в рамките на HEREIN 2, участниците нарастват до 34, включително повечето от страните от Югоизточна Европа - България, Хърватска, Македония, Гърция, Румъния, Сърбия и Словения. 

Основна цел на проекта е да извършва контрол на резултатите от прилагането на Конвенцията за защита на архитектурното наследство на Европа (Гранада, 1985),   Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство (Валета, 1992), както и на Европейската конвенция за пейзажа (Флоренция, 2000). Тази важна задача е включена в: Декларацията за културното многообразие на Комитета на Министрите, Съвет на Европа (07 декември 2000); резолюциите от 5-тата конференция на Министрите, отговорни за културното наследство, Съвет на Европа (Порторож, април 2001); инструкциите на ЮНЕСКО във връзка с етиката в информационното общество.  

Проектът HEREIN е средство за насърчаване на културното разнообразие на фона на процесите на глобализация и като средство за осигуряване на практически форми за подпомагане между ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз. Той осигурява реални възможности за пълноценно представяне на културното наследство в Европа, както и добри шансове за международна подкрепа за опазването му. Той също предоставя достъп до стандартизирани източници на информация за културното наследство на национално ниво, предлагайки пълна, обективна и периодична информация за културното наследство на страните-партньори, за тяхната културна политика и действащо законодателство в тази сфера.  
Един от най-ценните приноси е специално разработеният професионален тезаурус на 11 европейски езика, допълнен с обяснителни текстове.  

Проектът HEREIN е един съвременен, ефективен и необходим за целите на обединена Европа механизъм за обмен на информация и практически опит между администратори, професионалисти, изследователи, асоциации и неправителствени организации, чрез който страните от Югоизточна Европа биха могли да обединят усилия за опазването на своето богато културно наследство. 

г-жа Христина Станева 
Председател на ИКОМОС България