Културните коридори на Югоизточна Европа

Search Results

Исторически музей

Исторически музей

За обекта


Коридор: Западен трансбалкански път
Държава: България, Благоевград
Исторически музей

Историческият музей на Благоевград е основан през 1952 година. Той има забележителна структура: отдели по археология, етнография, българските земи от ХV до ранния ХХ век, нова и съвременна история, наука, изкуства, паметници на културата и връзки с обществеността. Той също приютява лаборатория за консервация и реставрация, както и библиотека с повече от 16 000 тома.