Културните коридори на Югоизточна Европа

Европа


Европа

Европейските културни маршрути са идентифицирани от Съвета на Европа и от Европейския инстетут по културни маршрути в рамките на Програмата на културни маршрути на Съвета на Европа. Съветът на Европа приема нови теми и маршрути, одобрява мрежи, дава сертификат Културен маршрут на Съвета на Европа. В качеството си на техническо тяло, Европейският институт за културни маршрути е отговорен за проучването на новите предложения за културни маршрути, за мониторинг на дейностите на място, за координацията между партниращите си организации и за разпространението и архивирането на информационни документи. 

Европейските културни маршрути се базират на редица споделени ценности, които засилват чувствителността към европейската културна идентичност и европейското гражданство. Те проследяват историята на влиянията, обмена и развитието, които са оформили европейските култури. Маршрутите са инструмент да се опази и подчертае културното и природно наследство, както и да се подобри качеството на живот. Маршрутите пресичат континента и преминават в северните части на Африка и в Мала Азия, разширявайки келтерния обмен също и със съседните континенти. 

Информационен източник: Брошура на Съвета на Европа, 2004