Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Theme / Antiquity

Скални ниши, с. Неофит Бозвелиево

Info Sections
Скални ниши, с. Неофит Бозвелиево

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Неофит Бозвелиево
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

"...Регионът е характерен с изявен синтез между ценната природна среда и значимото културноисторическо наследство. Особен интерес представлява изключителното тракийско наследство, представено от: тракийската купална гробница край с. Александрово, куполната гробница в с. Мезек, скалните ниши край селата Вранско, Неофит Бозвелиево, Татул, светилища, долмени и др..."

"ационална стратегия за екотуризъм /http://www.moew.government.bg/ecotourismforum/