Културните коридори на Югоизточна Европа

Античен стадион на Филипопол, 2009 - 2011

Архитектурният проект

Архитектурният проект

Идейният проект РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА АНТИЧНИЯ СТАДИОН В ПЛОВДИВ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ПЛОВДИВ ЗА „ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ НА ФИЛИПОПОЛ” е разработен от екип на АКТ (партньор по проекта "Античният стадион на Филипопол – опазване, реабилитация и градска реновация"): проф. арх. Тодор Кръстев - ръководител; арх. Доника Георгиева; арх. Мирослав Велков; арх. Вера Коларова; доц. д-р инж. Атанас Георгиев; инж. Митко Захариев; инж. Стефка Райкова; инж. Антон Владимиров.

Идейният проект представлява пряко етапно приложение на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Пловдив, в частите му: „Културно-историческо наследство” и „Подземен урбанизъм”, съобразено с възможностите на съвременните условия. Архитектурното решение за ревитализация на Античния стадион на Филипопол е практическо развитие на заложената в ОУП идея за „Подземен музей на Филипопол”, която има за цел създаването на система от подземни, полуподземни и надземни пространства, за цялостно експониране на градската археология в съчетание с атрактивни публични функции.

Главната цел на Идейния проект е ревитализация на националната културна ценност „Античен стадион”. Тя визира цялостното опазване на културната ценност, изявата на нейните културни стойности и реализацията на възможностите и като ресурс за устойчиво развитие и повишаване на качеството на градската среда.

Проектът се разкрива в три специфични цели:
1. Консервация, реставрация и експониране на Античния стадион на Филипопол, изява на неговата цялостна структура и на нейното интегриране в градската среда.
2. Градско обновяване на зоната от централната градска част, прилежаща на Античния стадион, повишаване на качеството на градската среда и изява на нейния културно-исторически потенциал, във връзка с археологическата ценност.
3. Етапна реализация на Общия устройствен план на Пловдив в частта му „Подземен музей на Филипопол”.

Така, неизползваният днес културен ресурс на Античния стадион ще изяви своите истински стойности: реално ще разтвори към хората своя запазен оригинал; виртуално, с помощта на съвременни мултимедийни системи и информационни технологии, ще разкрие скрити или изчезнали ценности.