Културните коридори на Югоизточна Европа

Античен стадион на Филипопол, 2009 - 2011

Партньори и екип

Партньори и екип

Проектът е създаден на база партньорство, което ще продължава през цялото време на неговото изпълнение: двата основни актьори на областно и общинско управление (Областна администрация Пловдив и община Пловдив); гражданска асоциация (Асоциация за културен туризъм); организация на страната-донор Норвегия (Норвежки директорат за културно наследство).

Бенефициентът на проекта – Областна администрация - Пловдив

Институцията на областния управител организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и провежда държавната политика. Административният капацитет на Областна администрация позволява участието и в стратегически национални и международни проекти, отразяващи държавната политика.

Партньор на проекта – Община Пловдив
Община Пловдив притежава значителен капацитет и ресурс (материален, финансов и човешки) за изпълнение на подобни проекти, със звената: Главен архитект на общината, Дирекция “Устройствено планиране”, Дирекция “Финансова политика”, Дирекция “Правно-норматилно обкслужване” и Общински институт “Старинен Пловдив”. През последните 5 години Общината реализира различни образователни, социални, инфраструктурни и др. проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни донори. Между тях Общината е реализирала повече от един подобни на настоящия проекти: Експониране на подлез археологически и резиденция Ейрине; Проект на ЮНЕСКО за консервация на обекти в резервата Старинен Пловдив; Общ устройствен план на Пловдив - План за Подземен музей на Филипопол и др.

Партньор на проекта – Асоциация за културен туризъм (АКТ)
АКТ е юридическо лице с нестопанска цел, с основна цел на съдействие за развитието на културния туризъм в България и неговото интегриране в европейската и световната туристически мрежи; опазването, представянето, популяризирането и използването на културното и природно наследство като туристически ресурс. АКТ има успешно реализирани повече от един проекти, съответстващи на нейните специфични задачи по настоящия проект: три завършени културно туристически продукти за археологически и архитектурни зони с промоционални продукти и информационни системи, по програма ФАР за културен туризъм; мултимедийни продукти; интернет-платформи и 3D-моделиране свързани с културно наследство и културен туризъм; национални и международни форуми и др. 

Партньор на проекта – Норвежки директорат за културно наследство
Норвежкият директорат за културно наследство (Riksantikvaren) е основан през 1912 г. и е правителствен директорат към Министерството на околната среда. Той отговарен за практическото прилагане на Норвежкия закон за културното наследство и на целите, определени от Норвежкия парламент (Storinget) и Министерството на околната среда. Задача на директората е да улеснява правилният и ефективен режим за управление на територията на цялата страна и да гарантира, че всички културни паметници и обекти на наследството са третирани равнопоставено, доколкото това е възможно. Той е изпълнил повече от един проект, съответстващ на специфичните му задачи като партньор по проекта.

Управлението и реализацията на проекта се извършва от Координационно звено и Екип за изпълнение на проекта, които включват представители на бенефициента и партньорите. Проектът предвижда прозрачно управление, с обществен достъп до процеса на вземане на решения. В рамките на проекта ще бъде разработена Програма за устойчиво управление и развитие на проекта след приключване на финансирането и механизъм за публично-частно партньорство.