Културните коридори на Югоизточна Европа

Античен стадион на Филипопол, 2009 - 2011

Античен стадион на Филипопол, 2009 - 2011

Проектът АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Обектът се финансира по приоритетна ос 4 "Опазване на европейското културно наследство". Бенефициент по проекта е Областна администрация - Пловдив в партньорство с Община Пловдив, Асоциацията за културен туризъм и Норвежкия директорат за културно наследство.

Проектът цели да допринесе за решаването на реален градски проблем, свързан с Античния стадион на Филипопол в Пловдив, културна ценност от национално значение: днес неговият изключителен културен ресурс е неизползван, силно компрометиран и без принос в културния туризъм. Общата цел на проекта е да изяви ролята на Античния стадион като ресурс за устойчиво развитие, в съответствие с целта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Предвижда се силен социален ефект в най-активната градска историческа зона. Специфичната цел на проекта е насочена към опазване и реабилитация на Античния стадион, като стимул за градско обновление, подобрение на функционалността и принципна промяна на днешния подход към градската археология. Проектът ще бъде пилотна реализация на залегналата в общия устройствен план стратегия за създаване на Подземен музей на Филипопол. За тази цел проектът ще осъществи консервация, реабилитация и експониране на археологическата среда, съобразени и с потребностите на хора в неравностойно положение. За да бъде изявена скритата структура на Античния стадион, проектът предвижда градско обновление и новаторско приложение на мултимедийни технологии в градската среда. Ще бъде подобрена функционалността, чрез усвояване на подземното археологическо пространство за презентационен център и реорганизация на традиционния базар на пловдивски художници. Общата културна среда ще бъде промоцирана като икономически ефективен туристически продукт. Във връзка с изпълнението на проекта, ще функционира ad hoc норвежко-български Център за градска археология, за обмен на опит и комплексно обучение на студенти и млади специалисти.