Културните коридори на Югоизточна Европа

Heritage: ESPRIT, 2007-2008

Образователен курс

Образователен курс

В рамките на проекта Heritage: ESPRIT е организиран образователен курс, Нови технологии в културно-историческото наследство и културния туризъм, предназначен за студенти и млади специалисти в областта на опазване на недвижимото архитектурно и художествено наследство.

Курсът е проведен в периода юни-юли 2008 г. с участието на 25 млади архитекти, художници-реставратори, студенти, докторанти и преподаватели от Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национална художествена академия, Институт по математика и информатика при БАН, Висше строително училище Л. Каравелов и Български национален комитет на ИКОМОС.

Образователната програма е осъществена в две части:
1. Теоретична част – лекции, представящи съвременни форми за промоциране на културното наследство, включително в Интернет, както и новото оборудване на Мултимедийната лаборатория на УАСГ за документиране и презентиране на недвижимите културни ценности.
2. Практическа част – обучение за приложение на информационните технологии при паметници на културата в процес на реставрация

Лекционният курс е осъществен от видни наши специалисти в съответните направления – доц. д-р арх. Боян Георгиев, доц. Стефан Тъпанов, арх. Иван Делчев и Деляна Костадинова.

Практическите занятия са проведени на два обекта в процес на реставрация – в Рилски манастир и в черквата Св.Георги в село Долни Лозен. Участниците, диференцирани в две групи - по архитектурни и по художествени паметници, документираха паметниците с новото оборудване.

Образователната програма приключи с обработка на данните от място, осъществена чрез специализиран софтуер в Мултимедийната лаборатория за културно наследство на УАСГ под ръководството на доц.д-р арх.Боян Георгиев.

В рамките кръглата маса с изложба на тема Културно наследство: образование – наука – опазване – интегрирани в туризма на всеки от курсистите е връчен сертификат за участие в образователната програма.