Културните коридори на Югоизточна Европа

Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, 2005-2006

Послание на Президента на Република България

 

Република България
Президент

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В РАБОТНАТА СРЕЩА-СЕМИНАР
“ПЕДАГОГИКА НА НАСЛЕДСТВОТО.
ДЕЦАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”Уважаеми дами и господа,

Обръщам се към вас с настоящето послание, защото темата на вашата работна среща-семинар днес изцяло се вписва в голямата тема за културните коридори в Югоизточна Европа, която беше във фокуса на срещата на държавните глави на страните от региона през м. май м. г. във Варна. Тази среща, която се проведе по моя инициатива и с подкрепата на генералния директор на ЮНЕСКО и на генералния секретар на Съвета на Европа, прие Декларация от Варна, в която ние, държавните глави от Югоизточна Европа, се ангажирахме “да способстваме за популяризиране на културното наследство и културните коридори в региона чрез използването на съвременни технологии за разпространение” и “да стимулираме интеркултурното възпитание като средство за насърчаване на взаимното разбирателство, търпимост и съзнание за богатото културно разнообразие на региона чрез създаване на нови възможности за общуване, обмен и изграждане на мрежи”.

Всъщност проектът “Децата и културното наследство на Югоизточна Европа”, който ще бъде представен днес, е една отлична практическа реализация на нашите ангажименти, записани в Декларацията от Варна. В тази връзка бих искал за поздравя неговите автори от Асоциацията за културен туризъм, от Университета по архитектура, строителство и геодезия и от Българския национален комитет на ИКОМОС. Искам да отправя също моите поздравления и да изразя своята благодарност на Британския съвет в България, който финансира проекта, както и на ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейската комисия, ИКОМОС и Европейския институт за културни маршрути в Люксембург, които, наред с редица български институти и организации, съдействаха активно за реализацията на проекта.

Специално искам да отбележа и ключовата роля на координаторите на информационното осигуряване на проекта от Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Сърбия и Черна гора, Турция и Хърватия, които още веднъж показаха, че експертите в нашия регион изпреварват политиците както в подходите, така и в практическите действия.

И още нещо! На 1 ноември м.г., в Деня на будителите, лансирах сред младите хора на България идеята “Да опознаем и съхраним българското”. Сега със задоволство констатирам, че тази моя идея е намерила умела интерпретация в представения днес проект, където националният обхват е разширен до границите на целия регион и девизът вече е станал “Да опознаем и съхраним културното наследство на Югоизточна Европа”.

Убеден съм, че този проект ще бъде чудесно учебно помагало за децата в Югоизточна Европа и ще спомогне за тяхното възпитание в чувство на гордост и отговорност за опазването на културното наследство в нашия регион като важен принос за регионалната идентичност в контекста на европейската интеграция и като съществен елемент от световното културно многообразие.

Пожелавам на всички участници полезна и ползотворна работа и нови успехи в практическата реализация на Декларацията от Варна!


София, 24 март 2006 г.

Георги Първанов
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ