Културните коридори на Югоизточна Европа

Мултимедийна лаборатория за културно наследство, 2004-2005

Мултимедийна лаборатория за културно наследство, 2004-2005

Проектът е реализиран през 2005 г. в рамките на двугодишния проект Подпомагане на използването на нови технологии при преподаването, опазването и промоцията на културното и природното наследство, финансиран от Британски съвет България, чрез Фонда на Британски съвет за културното и природното наследство за Югоизточна Европа. Реализиран е от екип специалисти на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Асоциация за културен туризъм и ИКОМОС/България, в партньорство с Британски съвет България, под ръководството на проф. Тодор Кръстев. В резултат е създадена Лабораторията (MMHLab) - модерен мултимедиен център за културно наследство с цялостно технологично, програмно и кадрово осигуряване. В рамките на проекта е проучен опитът на Великобритания в областта на информационните методи и технологии, подготвени са специалисти в тази област, създадена е пилотна база данни от учебна информация, проведена е Работна среща-семинар (20 май 2005 г.). Първа практическа реализация на MMHLab е подготовката на Мултимедийната изложба Културно наследство на Югоизточна Европа по време на Регионалния форум във Варна Културни коридори на Югоизточна Европа (20-21 май 2005 г.), която получава висока международна оценка. След това, в MMHLab са технологично подготвени проектите: Децата и културното наследство на Югоизточна Европа, 2005-2006; Уебсайтът Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006; Изложбата към Регионалния форум Трансбалкански културен коридор, Пловдив, 2007 и Heritage: ESPRIT, 2007-2008. В изпълнение на последния проект, MMHLab е обогатена и развита с нови технологични възможности. Днес цялата база се използва най-активно за обучение на студенти по архитектура и урбанизъм по дисциплини свързани с културното наследство. Така проектът показва своята устойчивост във времето.