Културните коридори на Югоизточна Европа

Трансбалкански културен коридор, 2007

Трансбалкански културен коридор, 2007

Проектът Представлява първа практическа реализация на Декларациите от Варна (2005) и Опатия (2006) относно културните коридори на Югоизточна Европа. Негов обект е един конкретен културен коридор – Трансбалканския културен път между Гърция, България и Румъния, който свързва уникални културни и природни ценности. Целта на проекта е да бъде постигнато устойчиво развитие на областите по Пътя, чрез разкриване, съхраняване, устойчиво използване и популяризиране на неговите ценности, за развитие на интегриран културен туризъм. За тази цел, Асоциация за културен туризъм в партньорство с Областна администрация Пловдив провеждат Регионалния форум в Пловдив Трансбалканския културен коридор Гърция-България-Румъния: споделено наследство и общо европейско бъдеще (16-17 ноември 2007), където представители на трите страни постигат съгласие за общи действия. В резултат те номинират общ проект по европейската Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013. Във връзка с проекта Heritage: ESPRIT е проучена българска пилотна територия за културен туризъм по Пътя – Родопския културен ареал, където с помощта на студенти са дефинирани серия от туристически продукти. Очаква се проектът да допринесе за последователното развитие на общата мрежа от културни коридори на Югоизточна Европа, в духа на регионалните форуми във Варна и Опатия.