Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Тракийска крепост край село Иванци

Info Sections
Тракийска крепост край село Иванци

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Иванци
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Тракийската крепост се намира на два километра североизточно от село Иванци в местността Телевизионна кула. Крепостта е разположена върху височината Исаклъ тепеси. Възвишението е с форма на пресечен конус със стръмни, почти отвесни скални склонове от юг. От другите три страни склоновете са полегати. Горната повърхност с площ 5 000кв.м. е почти равна в южната половина, а в северната е с наклон. От изток, запад и север личат останки от стена, разрушена на няколко места. Стената следва конфигурацията на скалистия терен. Крепостният зид е изграден направо върху скалния терен, следващ естествения наклон на възвишението. Вероятно укрепеното селище в м.Телевизионна кула е съществувало през ранно желязната епоха (Х - ІХв.пр.Хр.), съдейки по примитивния градеж на крепостната стена, оръдията, оръжията и твърде типичната керамика, добре позната от редица тракийски селища и крепости.