Cultural Corridors of South East Europe

Cultural Corridor Eastern Trans-Balkan Road / Eastern Trans-Balkan Road

Скални ниши, с. Долно Черковище

Info Sections
Скални ниши, с. Долно Черковище

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Долно Черковище
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

Многобройните трапецовидни ниши, които изпъстрят тукашните скали са безспорно дело на човешка ръка. Те се срещат само в Източните Родопи по долината на река Арда и нейните притоци. Дълбани са по меките варовици и вулкански скали разположени по недостъпни места. По-рядко се срещат по-осамотени скали по планинските бърда. Разположени по единично или на по-малки или по-големи групи те се срещат на юг по долината на река Крумовица (Бургаз-дере) чак до Крумовград, в Момчилградско, Ардинско, Кърджалийско, а на север се виждат по горното течение на река Олу-дере, в землищата на село Сърница, Хасковско и селата Йончево и Душката, Кърджалийски окръг. По Арда те се виждат по скалите край село Вълче поле, при село Горно поле и Маджарово, край село Долно Черковище, при ж.п. спирка Средна Арда и Железни врата и другаде.