Културните коридори на Югоизточна Европа

Heritage: ESPRIT, 2007-2008

Родопски културен ареал

Родопски културен ареал

Историческата територия най-често представлява силно интеграционно поле за взаимодействие между култура и туризъм, със свързващата роля на културните пътища на различни нива и от различен тип: културни коридори и културни маршрути. В рамките на проекта Heritage: ESPRIT е избрана територията на Родопския културен ареал (част от Централни и Източни Родопи, включваща 20 родопски общини), като пилотна териториална основа за културен туризъм. С участието на студенти от пети курс, специализанти по Опазване на архитектурното наследство, към Катедра История и теория на архитектурата (УАСГ), е проучен културният ресурс на територията - изявено е нейното изключително богатство от специфични ценности. На тази основа са дефинирани серия от тематични културни маршрути – основа за регионални интегрирани туристически продукти с трансграничен ефект, свързани с мрежите на културните коридори на Югоизточна Европа и с европейските и световни културни пътища. Студентите продължават своите проучвания върху територията, като основа за серия от курсови и дипломни проекти на урбанистично и архитектурно ниво. Резултатите от проекта са отлична основа за бъдещи туристически продукти, подходящи за усвояване на европейски структурни фондове по Оперативна програма Регионално развитие или за трансгранични проекти. За тази цел, Асоциация за културен туризъм, в партньорство с Национално сдружение на общините в Република България и община Крумовград, провеждат курс за повишаване на капацитета на местните общности в областта на културното наследство и културния туризъм (Кърджали, 16-17 юли 2007 г.).