Културните коридори на Югоизточна Европа

Трансбалкански културен коридор, 2007

Регионален Форум, Пловдив, ноември 2007

Регионален Форум, Пловдив, ноември 2007

Регионалният форум: Трансбалкански културен коридор Гърция-България-Румъния: споделено наследство и общо европейско бъдеще (Пловдив, 16-17 ноември 2007) е част от проект по инициатива на Областен управител на област с административен център Пловдив по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2007, реализиран в партньорство с Асоциация за културен туризъм. Форумът ще развие и конкретизира идеите на Регионалния форум Културни коридори на Югоизточна Европа и ангажиментите на Декларацията от Варна (Варна, 2005) и на Регионалния форум Комуникация на наследството (Опатия, 2006). Проектът е свързан с проекта Културно наследство: образование – наука – опазване – интегрирани в туризма (HERITAGE: ESPRIT) на УАСГ, НХА, АКТ и ИКОМОС/България, селекциониран от Министерството на образованието и науката по темата Проучване на националните културно-исторически ценнсоти като част от Европейското културно наследство и съвременните методи за тяхното съхранение.

Тема на Форума е културният коридор Източен трансбалкански път между трите страни – основа за взаимно опознаване, устойчиво регионално развитие и утвърждаване на положителния образ на страните и на региона на Югоизточна Европа. Една от целите, които си поставя Форума е да насърчи предприемането на общи действия чрез създаване на механизъм за партньорство между заинтересованите страни за балансирано устойчиво развитие на културното наследство, културния туризъм и културната индустрия по Източния трансбалкански път, като основа за регионална политика за опазването и използването на културните ценности.

Участниците – български областни администрации и общини, представители на регионални власти от Гърция и Румъния, съседните страни по Източния трансбалканския път,, eксперти от България, Гърция и Румъния, представители на НПО – ще приемат Заключителен документ за предприемане на общи действия за реализация на първия културен коридор между трите страни – членки на Европейския Съюз.

Интегрална част от Регионалния форум е изложбата Културни коридори и културно наследство на Югоизточна Европа, организирана от Асоциация за културен туризъм, която ще представи с помощта на съвременни информационни технологии концепцията за културните коридори, достиженията на България за нейното развитие, както и ролята на Източния трансбалкански път и на основните културни ценности включени в него.